uploads/aktuality/záhlaví/2018-03-12_Zprava-CSI-z.jpg

Tématická zpráva ČŠI - Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu o implementaci inkluzivního vzdělávání v 1. pololetí školního roku 2017/2018. Uvádí, že 2 % dětí v MŠ, 3 % žáků v ZŠ a 2,3 % žáků ve SŠ se vzdělává mimo běžné třídy v hlavním vzdělávacím proudu. A že většina navštívených škol poskytuje žákům se SVP doporučená podpůrná opatření ve stanovených termínech a ve stanoveném rozsahu.

Jako závěrečná doporučení ČŠI uvádí:

Zjednodušit administrativní procesy spojené s poskytováním podpory všech stupňů.

 Vytvořit jednotný systém pro evidenci a kontrolu doporučených podpůrných opatření, návazně pak žádostí škol o financování těchto podpůrných opatření a skutečně realizovaných (pořízených) podpůrných opatření.

 Jednoznačně stanovit přípustné způsoby financování podpory dětí a žáků vzdělávaných ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, tak, aby tyto školy byly schopny zajistit efektivní vzdělávání žáků s respektem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

 Zlepšit personální podmínky ve školách – podpořit možnosti získávání školních speciálních pedagogů, školních psychologů a zejména asistentů pedagoga (motivace uchazečů, získání kvalifikace, finanční ohodnocení, motivace k setrvání ve škole).

 Posílit spolupráci učitelů a asistentů pedagoga ve třídě, do dalšího vzdělávání více zapojovat také asistenty pedagoga.

Zpráva ke stažení (PDF)

Zdroj: Webové stránky ČŠI